Naar onderwerpen

Taalimpuls MET Pro

Taal- en leesvaardigheden scholieren leerjaar 1 en 2 verhogen

Om de taal- en leesvaardigheden van middelbare scholieren in leerjaar 1 en 2 te verhogen, werken de VO-scholen in Waalwijk nauw samen. Voor leerlingen van praktijkschool MET die dat nodig hebben, is er de Taalimpuls MET Pro. Doelgroep zijn onder meer meertalige leerlingen met een taalachterstand bij aanvang van het middelbaar onderwijs. Doel is dat de leerlingen zich voldoende kunnen uitdrukken in het Nederlands, passend bij hun lesstof. Zodat hun kansen op een succesvolle schoolcarrière worden vergroot.

Lees- en activiteitenplan

Er wordt een lees- en activiteitenplan opgesteld; een taalexpert gaat in kleine groepjes met leerlingen aan de slag. Ze leren abstracte begrippen en vergroten de woordenschat die nodig is om instructies tijdens de zaakgerichte vakken te kunnen begrijpen. Docenten krijgen ondersteuning om hun deskundigheid op dit onderwerp te bevorderen.

Samenwerking met ouders

De rol van de ouders/verzorgers is erg belangrijk. Daarom zetten de samenwerkende partners in op een goede communicatie tussen leerling, leerkracht en ouders/verzorgers. Een medewerker van ContourdeTwern werkt hiervoor samen met zowel de leraar als met de ouders/verzorgers.