Agenda

Documenten die je nodig hebt

Doel VVE: het voorkomen en terugdringen van achterstanden, zodat de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen van jonge kinderen verbeteren om zo hun mogelijkheden op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten.

Doel VVE

Het voorkomen en terugdringen van achterstanden, zodat de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen van jonge kinderen verbeteren om zo hun mogelijkheden op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten.

In Waalwijk werken voor- en vroegschoolse partners samen om een passend aanbod te bieden voor peuters en kleuters met een (risico op) (taal)achterstand. Er wordt gewerkt met thema’s volgens een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Voluptatem dolorem

De GGD indiceert aan de hand van de volgende definitie:
Peuter, voor wie geldt dat:

  • De thuistaal van de primaire verzorger niet Nederlands is; OF
  • De thuisomgeving onvoldoende stimulerend is; OF
  • Een van beide ouders of ouder een laag opleidingsniveau heeft, te weten basis(speciaal) onderwijs, vso of niet meer dan twee leerjaren voortgezet onderwijs; OF
  • Er een (dreigende) ontwikkelachterstand is bij het kind op sociaal emotioneel gebied, zelfredzaamheid of motorisch gebied, vastgesteld op basis van de omgevingsanalyse door de GGD. Hierbij moet duidelijk zijn dat deze achterstand kan worden verbeterd of verholpen door deel te nemen aan een VVE-traject; OF
  • Het gezin heeft een Paswijzer.

Niet alles is te vatten in criteria. Vanuit de deskundigheid en ervaring mag het consultatiebureau/de GGD gemotiveerd afwijken van de hierboven opgenomen criteria en besluiten dat een peuter een VVE-indicatie krijgt. Indien nodig wordt dit overlegd met een collega of de peuteropvang. De motivatie wordt vermeld in het kind-dossier.