Naar onderwerpen

Taalimpuls VVE Kinderopvang

Taalachterstand van het jonge kind terugdringen

Als er sprake is van een taal- en/of leerachterstand – of als dat dreigt te ontstaan – kan een Taalimpuls van grote waarde zijn. Een Taalimpuls maakt de stap naar het basisonderwijs kleiner en verbetert de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen van jonge kinderen.

Wat is Taalimpuls?

Kinderen die een VVE of kinderopvang bezoeken en in aanmerking komen voor een Taalimpuls, gaan met een taalexpert aan de slag. Afhankelijk van de situatie kan dat individueel of in kleine groepjes. De taalexpert richt zich op het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip. Belangrijkste aandachtspunt zijn de begrippen die kinderen nodig hebben om instructies te begrijpen.

Samenwerking tussen voor- en vroegschoolse partners

Om peuters en kleuters met een (risico op) taalachterstand én hun ouders een aanbod op maat aan te bieden, werken voor- en vroegschoolse partners nauw samen. Taalimpuls stimuleert op gestructureerde wijze de ontwikkeling op gebied van taal en rekenen. Ook is er in de VVE-samenwerking aandacht voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Voor welke kinderen is Taalimpuls bedoeld?

De Taalimpuls is bedoeld voor kinderen tot 4 jaar met een achterstand in taal en/of ontwikkeling of een groot risico daarop. Indicaties kunnen zijn:

  • Thuis wordt geen Nederlands gesproken.
  • De thuisomgeving is onvoldoende stimulerend.
  • Een of beide ouder(s) heeft een laag opleidingsniveau (bijv. uitsluitend basisonderwijs, speciaal onderwijs of maximaal twee jaren voortgezet onderwijs).
  • Het kind groeit op in een gezin met financiële problemen.
  • Het kind heeft een achterstand op sociaal-emotioneel of motorisch gebied (vastgesteld door consultatiebureau/GGD).

Natuurlijk kunnen ook andere factoren een rol spelen.

Hoe meld je een kind aan voor Taalimpuls?

Wie als professional in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang werkt, kan in overleg met de GGD nagaan of een Taalimpuls gewenst is. Indien dat het geval is, wordt het kind op basis van een indicatie aangemeld bij de coördinator Taalimpuls.