Naar onderwerpen

Taalimpuls PO

Verrijkt de woordenschat van een kind

Voor kinderen met (een kans op) een taalachterstand is er de Taalimpuls PO. De taalimpuls richt zich op het verbeteren van de woordenschat van leerlingen in groep 1-2, groep 3 en groep 5. Het hoofddoel is om abstracte begrippen te leren. Zodat kinderen instructies op school beter kunnen begrijpen en daarmee een algehele leerachterstand wordt tegengegaan.

Doelgroep Taalimpuls

De Taalimpuls richt zich op kinderen die extra (taal)ondersteuning nodig hebben. Dit blijkt uit observaties door de leerkracht of VVE/GGD.

Taalimpuls is laagdrempelig

De Taalimpuls is laagdrempelig opgezet. Een taalexpert bezoekt kinderen op hun eigen school. In hun vertrouwde omgeving gaan ze individueel of in kleine groepjes aan de slag.

  • In groep 1 en 2 ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en verbeteren van de luisterhouding.
  • In groep 3 gaat het ook om tekstbegrip, correcte zinsbouw, het oefenen van spontane spraak en begrijpend luisteren.
  • In groep 5 ligt de nadruk op vaardigheden om informatie te vergaren en het stimuleren van een onderzoekende houding.

Hulp voor ouders

Kinderen leren taal vooral thuis. Daarom krijgt niet alleen het kind hulp bij taal, ook ouders/verzorgers krijgen tips. Ouders zijn eens per jaar welkom bij het Taalimpuls-groepje van hun kind. Ook is er elke maand TOV Samen. Doel van deze ouderbijeenkomsten is dat ouders met elkaar in gesprek raken en elkaar stimuleren.